คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายพรชัย ภู่ระหงษ์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูญาณสิทธิโสภณ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลา สุวรรณชาติ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยวัฒน์ สมใจ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเทพ แซ่โก
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายศิริชัย เรืองศรี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพเยาว์ สมใจ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายธเนศ เสมเถื่อน
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา