วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
                  โรงเรียนวัดท่าเหวจัดการศึกษาอย่างมีมาตรฐาน ชุมชนมีส่วนร่วม นักเรียนเป็นคนเก่ง เป็นคนดีและมีความสุขอยู่บนพื้นฐานการดำเนินชีวิตที่พอเพียงตามสังคมไทยและรู้จักใช้เทคโนโลยี