ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนวัดท่าเหว ได้เปิดทำการสอนมาตั้งแต่วันที่่  25  มกราคม  พ.ศ.  2465  โดยหลวงอนุการวันทวาปี นายอำเภอท่ายาง มีผู้ใหญ่บ้านและบรรดาครูช่วยกันจัดการสอน สอนตามหลักสูตรรัฐบาลตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2464 เริ่มเปิดเรียนตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป โดยมี นายเทียบ  ทองแจ่ม เป็นครูใหญ่คนแรก

          ปัจจุบัน โรงเรียนวัดท่าเหว ตั้งอยู่ หมูที่ 2 ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี มีพื้นที่ 7 ไร่ 2 งาน  26 ตารางวา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2  ห่างจากโรงเรียนวัดท่าเหว 13 กิโลเมตร โรงเรียนวัดท่าเหวจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนขนาดกลาง  เขตบริการของโรงเรียนวัดท่าเหวหมู่ที่ 1,2,3,4,10   

          โรงเรียนวัดท่าเหวจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545