คณะผู้บริหาร

นางสาววรรณภา บำรุงพันธ์
รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่าเหว