ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายดัชนัย ทางทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 23 ธันวาคม 2559 - 25 มกราคม 2565
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรรณภา บำรุงพันธ์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 มกราคม 2565 - ปัจจุบัน