พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจของโรงเรียน
 
1. จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการให้ทั่วถึงทุกคนอย่างเสมอภาค
2. จัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  ทั้งด้านความรู้ คุณธรรมจริยธรรม การดูแล  สุขภาพอนามัยตนเอง  ความมีจิตสาธารณะรวมทั้ง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถ่น
3. พัฒนาคุณภาพบุคคลากรให้มีความรู้ เหมาะสมกับงานและส่งเสริมสนับสนุนให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน
5. พัฒนาสถานศึกษาให้เข้าสู่โรงเรียนดีประจำตำบล