ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
10 เม.ย. 64 ถึง 15 พ.ค. 64 ปิดภาคเรียน 2/2563
07 เม.ย. 64 ถึง 09 เม.ย. 64 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2563
01 ก.พ. 64 ถึง 03 ก.พ. 64 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563
01 ธ.ค. 63 เปิดภาคเรียนที่ 2/2563
11 พ.ย. 63 ถึง 13 พ.ย. 63 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2563
11 พ.ย. 63 ถึง 30 พ.ย. 63 ปิดภาคเรียนที่ 1/2563
02 ก.ย. 63 ถึง 04 ก.ย. 63 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563